Kvalitet & Miljö

City Städ och Hemtjänst skall verka för ett långsiktigt uthålligt och miljövänligt energi användande i vårt samhälle. Vår miljöpolicy skall ligga till grund för det fortsatta miljöarbetet, där övergripande och detaljerade miljömål fastställs och följs upp.

Vår miljöpolicy sammanfattar vår strävan att fortlöpande arbeta med ständiga förbättringar vilket innebär att vi skall:

 • Informera och stimulera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar inom miljöområdet.
 • Arbeta med en helhetssyn, förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar för att minska påverkan på miljön och ta tillvara råvaror på ett effektivt sätt.
 • Förhandsbedöma miljökonsekvenserna och utvärdera dessa innan större projekt påbörjas.
 • Ta hänsyn till miljön i varje sammanhang dock inom gränsen för ekonomisk och teknisk rimlighet och ställa samma krav på våra leverantörer, entreprenörer och andra samarbetspartners som oss själva.
 • Förhindra föroreningar, minska avfall och användning av fossila bränslen samt arbeta för återvinning och återanvändning istället för deponi där så är möjligt.
 • Ha mål att överträffa kraven i lagar och förordningar gällande säkerhet, hälsa och miljö.
 • Vi är medvetna om att de mål vi sätter upp endast kan uppnås genom samarbete i organisationen och med våra kunder varför dialog och information är en viktig del i miljöarbetet vilket innebär att vi:
 • Planerar verksamheten tillsammans med övrig samhällsplanering utifrån vad naturen långsiktigt tål och gör miljökonsekvensbedömningar innan större investeringar beslutas.
 • Strävar efter hög totalverkningsgrad i våra uppdrag.
 • Ser miljöarbetet som en naturlig del i utvecklings- och förändringsarbete.
 • Ser våra medarbetares engagemang som en nyckel till ett bra miljöarbete.
 • Ställer motsvarande miljökrav i takt med marknadens utveckling på våra leverantörer.

Kvalitetspolicy
 • Kvalitet för City Städ och Hemtjänst är att alltid leverera produkter och tjänster med rätt kvalitet och i rätt tid som motsvarar våra kunders förväntningar, behov och krav. Vår målsättning är att varje kund i varje uppdrag blir en nöjd kund.
 • Kvalitet skall genomsyra allt vi för från första kundkontakt till färdigställt felfritt uppdrag. Vi väljer alltid kvalitetsmedvetna leverantörer.
 • Kvalitet är varje medarbetares ansvar och skall prägla hela vår verksamhet genom stort engagemang och hög kompetens.
 • Kvalitet innebär att vi satsar på ständig förbättring genom utveckling, utbildning och ett ömsesidigt utbyte av kunskap med våra kunder.
 • Kvalitetspolicyn genomgås/diskuteras på våra arbetsträffar.
 • Kvalitetspolicyn värderas på ledningens genomgångar.
 • Kvalitetspolicyn skall anslås och vara underskriven av VD.